हिदुम (बाडुली)-प्रतापसिंह नाछिरिङ

-प्रताप सिंह नाछिरिङ

एसे काङ हिदुम मअ
माका आसा मिनअर

एसे काङ उआ मिनअ
उध काङ हिदुम मअ ।

 

रिदुम हदुमआ मीन
चारिखम रुरिखिमआ मीन

मुन्मोउ मिनुलो हिदुम मासा
इ रिदुम हदुम छासा ।

 

उन्तर एसे ओ गो नुउ
काङ झारा मुन्मोउ मिनुउ

लाम्दोतो ताइपिक नलाम छिन
म बेस ताईभन काङ ईनु ।

एसे काङ हिदुम्माआ छित
एसे काङ हिदुम्बाआ लित ।

शब्दार्थ : हिदुम, हिदुम्मा, हिदुम्बा = बाडुली