नाछिरिङ जातिको पाछा

नाछिरिङ जातिको पाछा

किरात नाछिरिङ जातिको दप्स्नु (सामेइ) र पाछा किरात नाछिरिङ जातिको अहिलेसम्म खोज अनुसनधानबाट पत्ता लगाए अनुसार ११० वटा सामेई छन् । हामी नाछिरिङ जातिको ११० वटा पाछाहरू छन् । ती निम्न अनुसार छन ः
१. बाराबु छेत्तछा बुलुमीछा

२. हत्तेपा

३. दिबुमीछा

४ खारुमीछा

५. मान्थेर्बु

६ तोदुवा

७.लम्दुवा

८. सिबिरिगो

९.हरेलुछा

१० चाप्तेम्लु

११. वातेम्लु

१२. हङखेल

१३. हचरप

१४. हमेले

१५. तेम्सु

१६. रग्गो

१७. ङपचु

१८. सातिपा

१९. हदिचि

२० राम्लै

२१ नास्मि

२२. होनिति

२३. लवाती

२४. देउराम

२५. सुर्वा

२६. राजनीति

२७. थोम्रोस्

२८. तोङेर्बु

२९. छेन्हो

३०. होवेमी

३१. रुखुपो

३२. रुखिमी

३३. मोल्थो

३४. थोम्नाम

३५. कुविति

३६. पायाति

३७. दोसिम

३८. हिउसी

४०. रिबिति

४१. लुप्तुर्बु

४२. गुरुति

४३. मोरोलुम

४४. खालेम्सी

४५. रेवातो

४६. पङ्किरी

४७. रापाखु

४८. दुन्ते

४९. पिपस्कु

५०. निचिति

५१. रम्मो

५२. हार्वोउ

५३. होपोति

५४. रोजिपो

५५. होलिप

५६. मोक्तुलु

५७. चेम्चिमि

५८. छेप्तेपा

५९. यातिहाङ

६०. धिरिति

६१. हन्दुक

६२. ङवायु

६३. सालिचा

६४. योसिया

६५.साइपो

६६. पिपासा

६७.दिम्मोबु

६८. बोयाङसा

६९. खार्लाछा

७०. तेम्दोछा

७१. रासेप्पा

७२. दासियुम

७३. दागुलुङ

७४. तिलुङ

७५. देमो

७६. दोपावा

७७. दोवोलुङ

७८. होबेर्मी

७९.होइम्बु

८०. बिकिदेउ

८१. निबिति

८२. ताप्तीमुर

८३. छाम्पानाम

८४. हिमान्ता

८५. थोप

८६. ताप्तीलु

८७. रेम्नीसिङ

८८. रिङगालु

८९. बोछामी

९०. यतिहो

९१. हिन्दुखु,

९२. सापोपोसा

९३. सिरितिप्स

९६. नाखायुपा

९७. छानिति

९८. छेन्देसि

९९. छोइमाहो

१००. ताम्नी हो

१०१. सामात्ता

१०२. मुर्पिछा

१०३. रेइसा

१०४. साइमालु

१०५. होछासो

१०६. होपोतिस

१०७. सुहुलुङ

१०८. बोहन

१०९. तेम्दो र

११०. रुपियोङ ।