पाठ्यक्रम प्रकाशन

 

हामिले समुदायसँग मिलेर एक कक्षाको पाठयक्रम निकाल्ने तयारी छौ । गत गत आ.ब. २०७५/०७६ बर्ष नाछिरिङ समुदायको कक्षा १ रुपमा पाठयक्रम लागु भएको छ ।

यो किताब किरात रदु नाछिरिङ शाखाम केन्द्र, काठमाण्डौले प्रकाशन गरेको हो । यस किताब ‘किरात रदु नाछिरिङ रिङ्गमी “रुखम”‘ भन्ने हो । आ. ब. २०७६ /०७७ को लागी कक्षा २ को प्रकाशन गर्न लागेको छौ ।

नाछिरिङ समुदायको कक्षा १० सम्म निकाल्ने योजनामा छौ ।